Meteen naar de inhoud

De algemene voorwaarden

SPELREGELS

Jouw relatie als gebruiker met ons, Repeat Audio (met KvK-nummer: 66099471 Gerrard Street BV), is aan deze Algemene Voorwaarden, samen met de verwijzingen die ze bevatten, onderworpen en worden hierna genoemd: de Voorwaarden. Lees dit document aandachtig door voordat je via de website de koptelefoon besteld, om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden die op het moment van je aankoop van toepassing zijn begrijpt.

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@repeat.audio of per post: Repeat Audio, Gouvernestraat 7C, 3014PH te Rotterdam. We zijn telefonisch bereikbaar op 0636444658. Wij hebben het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 dec 2023. Heb je een abonnement bij ons lopen check dan naast deze voorwaarde ook de extra spelregels van het abonnement hier beneden.

Repeat Audio

Gerrard Street BV, gevestigd Gouvernestraat 7C te Rotterdam, Kamer van Koophandel.

Jij (“je”, “jou”, “jouw”)

De klant.

Koptelefoon

De Gerrard Street en Repeat Audio koptelefoon, met inbegrip van de vervangbare onderdelen daarvan, en upgrades die worden aangeboden.

Website

De website van Repeat Audio: www.repeat.audio

Abonnement

Overeenkomst tussen klant en Repeat Audio.

1.1 Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op alle contracten, en overige verplichtingen tussen jou en ons, en sluiten alle andere voorwaarden uit. Ongeacht of die door jou of derden zijn verstrekt, tenzij Repeat Audio daarmee eerder schriftelijk akkoord is gegaan.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je van ons abonnement gebruik maakt.

2.1 Als jij de Free Repairs Forever service afneemt betekent dat onderdelen gratis te vervangen zijn wanneer ze stuk of versleten zijn. Je kan deze service per jaar afsluiten of voor levenslang. 

2.2 Als huidige klant kan je overstappen naar koop. Je krijgt korting op de koptelefoon die je dan wilt aanschaffen. De korting wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat je klant bent. Hiervoor dien je contact op te nemen via info@repeat.audio.

2.3 De Free Repairs Forever service is alleen beschikbaar voor eigen gebruik, verkoop je de koptelefoon weer door aan iemand anders, is de service niet meer van toepassing.

2.4 Kapotte onderdelen dienen teruggestuurd te worden naar Repeat Audio, het doorverkopen van losse onderdelen is dan ook niet toegestaan.

2.5 Als wij misbruik verdenken, kunnen wij de service beëindigen. Het is dan niet meer mogelijk nieuwe onderdelen te bestellen via de website als er iets stuk gaat.

3.1 De koptelefoons die wij op dit moment aanbieden, wordt in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland geleverd.

3.2 Wij leveren de koptelefoon af op het adres dat jij bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden.

3.3 De koptelefoon wordt geleverd in losse modules; te weten twee klankkasten, twee knoppen, twee oorkussens, één hoofdkussen, één hoofdband, één kabel en één jack koppelstuk, inclusief instructies voor assemblage van de modules.

3.4 In geval van overmacht kan Repeat Audio niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet of vertraagd leveren van onze prestaties. In deze voorwaarden wordt onder “overmacht” verstaan iedere oorzaak die buiten de redelijke invloed van Repeat Audio valt en die de normale nakoming van een verplichting verhindert.

4.1 Je mag de koptelefoon altijd binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen. Dit kun je doen door de koptelefoon in de ontvangen verpakking te zenden naar Repeat Audio, Gouvernestraat 7C, 3014PH te Rotterdam

4.2 Als wij het product hebben ontvangen en deze is onbeschadigd, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.

4.3 De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening.

4.4 Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je de koptelefoon wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

4.5 Bij (tussentijdse) beëindiging van het abonnement dien jij de koptelefoon te retourneren in de doos die je ontving bij levering, of in een eigen doos. Deze dien je te verzenden naar Repeat Audio, Gouvernestraat 7C, 3014PH te Rotterdam

4.6 Bij (tussentijdse) beëindiging van het abonnement wordt de koptelefoon binnen 30 dagen ingeleverd bij Repeat Audio. Wanneer er onderdelen ontbreken worden deze in rekening gebracht bij jou.

5.1 Repeat Audio heeft als streven het te vervangende onderdeel binnen 92 uur te leveren, nadat de reparatie is opgegeven via de website van Repeat Audio.

5.2 Op de website staan instructies vermeld hoe je kan testen welke module defect is.

5.3 Indien deze streeftijd niet gehaald wordt kan er door jou geen aanspraak gemaakt worden op eventuele compensatie of vergoeding.

5.4 Bij levering van de vervangende module wordt een retourenvelop voor de verouderde module geleverd. De retourenvelop inclusief de verouderde module dient binnen 30 dagen bij Repeat Audio terug te zijn. Repeat Audio betaalt de verzendkosten bij reparaties.

5.5 Repeat Audio behoudt zich het recht voor om een koptelefoon niet te repareren, maar een vervangende koptelefoon aan te bieden.

6.1 Heb je een koptelefoon bij ons gekocht met Free Repairs Forever dan behoudt je de Free Repairs Forever service bij diefstal of verlies.

6.2 In geval van diefstal dien je altijd aangifte te doen bij de Politie, en neem je contact op met Repeat Audio. Indien er geen aangifte wordt gedaan, of de koptelefoon is verloren, en wil je een nieuwe koptelefoon dan hanteren we de volgende bedrag en is afhankelijk van het model wat je hebt, zie tabel 1.

Tabel 1

 • BIRD/BIRD*R     €120
 • DAY                      €120
 • BOSS                    €180
 • PRINCE                €240

6.3 Indien er aangifte wordt gedaan van diefstal geldt een Eigen Risico. Het Eigen Risico per type model is terug te vinden in Tabel 2. Repeat Audio kan een kopie van de aangifte vragen.

Tabel 2

 • BIRD/BIRD*R      €40
 • DAY                      €40
 • BOSS                    €60
 • PRINCE                €80
 •  

6.4 In geval van diefstal of verlies van de koptelefoon wordt het Eigen Risico van jou verhoogd met 30,- euro

7.1 Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

7.2 De prijs voor een koptelefoon staat in onze webshop aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen met iDeal. Repeat Audio behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder getoonde prijzen.

7.3 Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso, dienen alle facturen van Repeat Audio binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Repeat Audio aan te geven rekeningnummer. Vindt er na 14 dagen geen betaling plaats, stuurt Repeat Audio een aanmaning welke binnen 14 dagen moet worden betaald. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen is voldaan, kan Repeat Audio een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van abonnementhouder.

8.1 De Free Repairs Service wordt aangegaan voor een initiële periode als opgenomen in het abonnementscontract, jaarlijks of voor altijd. Na het verstrijken van de jaarlijkse periode wordt de overeenkomst voortgezet per jaar. Repeat Audio heeft het recht het abonnement direct te beëindigen indien jij:

 • één of meerdere bepalingen van het abonnement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • uitstel van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 • overlijdt;
 • onder curatele bent of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over jouw vermogen verliest;

 

8.2 Je kunt op elk moment je Free Repairs service opzeggen. Houd er rekening mee dat Repeat Audio eventueel openstaand tegoed niet terugstort.

9.1 Jij bent zelf verantwoordelijk voor het tijdelijk doorgeven van eventuele gebreken en schades.

9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

10.1 Je bent gehouden correcte, actuele en volledige informatie (registratiegegevens) te verstrekken, welke nodig is om onze koptelefoon te bestellen. Deze informatie moet te allen tijde actueel zijn; je bent derhalve gehouden deze informatie in geval van wijzigingen te vernieuwen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan omdat je registratiegegevens niet actueel zijn.

10.2 Wij zullen de registratiegegevens gebruiken om de door jou bestelde koptelefoon te leveren en om je, voor of na de verkoop, updates en informatie met betrekking tot de koptelefoon te doen toekomen. Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Wij zullen die informatie niet aan derden verkopen en de verwerking ervan is onderworpen aan de bestaande privacywet- en regelgeving in Nederland.

10.3 Als je niet meerderjarig bent, of als je namens iemand anders handelt, heb je toestemming nodig van de persoon in kwestie of een wettelijk vertegenwoordiger.

10.4 Wij behouden ons het recht voor het contract op redelijke gronden te ontbinden als door jou verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is. Als het contract op deze gronden wordt ontbonden, heb je geen recht op schadevergoeding en ben je aansprakelijk voor schade die Repeat Audio lijdt, zoals extra verzendkosten.

Repeat Audio houdt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Repeat Audio maakt wijzigingen minimaal twee weken vóór de inwerkingtreding bekend.

14.1 Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur jouw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@repeat.audio. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vier dagen nadat we de klacht hebben ontvangen.

14.2 Zowel jij als Repeat Audio hebben het recht het abonnement per direct te beëindigen indien de wederpartij diens verplichtingen zoals beschreven in de Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

13.1 Nederlands recht.

13.2 In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.

Artikel 1 – Bestelling 

Voor jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms jouw telefoonnummer nodig . Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van uw bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van jouw bestelling schakelen wij geen dienstverleners in.

Artikel 2 – Nieuwsbrief 

Repeat Audio biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld mogelijkheid opgenomen.

Artikel 3 – Marktonderzoek 

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Repeat Audio zal dan jouw gegevens gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Repeat Audio. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Jouw antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar. Daarnaast worden de antwoorden niet aan jouw e-mailadres gekoppeld.

Artikel 4 – Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen. Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Artikel 5 – Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Repeat Audio kan dit privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij jou aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je contact met ons opnemen via één van de volgende kanalen.

Postadres: Repeat Audio, Gouvernestraat 7C, 3014PH te Rotterdam. Telefoon: 0636444658 E-mail: info@repeat.audio

extra SPELREGELS abonnement

Deze Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2019. 

1.1 De koptelefoon wordt verhuurd voor minimaal één periode (afhankelijk of je een abonnement hebt of hebt gekocht) en het abonnement heeft een onbeperkte looptijd. De opzegtermijn is één maand. Opzeggen dient te gebeuren via ‘Mijn Account’ op de website van Repeat Audio vóór de start van de opvolgende periode.

1.2 De volgende punten zitten in het abonnement:

Huur van de koptelefoon;

Reparatieservice door slijtage en gebruik zoals bijvoorbeeld;

 • Oor- en hoofdkussen(s)
 • Klankkasten
 • Kabel(s)
 • Knoppen
 • Hoofdband

Upgrades;

Verzendingen van reparaties (retourenveloppen en verzendkosten worden betaald door Repeat Audio).

1.3 Repeat Audio houdt zich het recht voor het abonnement per direct te beëindigen.

1.4 De koptelefoon blijft eigendom van Repeat Audio.

1.5 Doorverkopen of verhuren van de koptelefoon is verboden.

2.1 De abonnementhouder is verplicht tot betaling van de abonnementskosten.

2.2 De abonnementhouder is verplicht bij ontvangst van de koptelefoon te controleren of deze compleet is, en bij onvolledigheid dit binnen 7 dagen te melden.

2.3 Jij brengt geen veranderingen aan de koptelefoon aan, tenzij dit noodzakelijk is voor een reparatie en op instructie van Repeat Audio.

2.4 Als jij de koptelefoon in gebruik geeft aan een derde, is tevens die derde gebonden aan deze Voorwaarden. Hierbij blijft de abonnementhouder eindverantwoordelijk voor de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

3.1 Je geeft bij het aangaan van een abonnement, Repeat Audio een machtiging om maandelijks de abonnementskosten, en eventuele andere gemaakte kosten, automatisch af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer met incassant-ID NL78ZZZ660994710000.

3.2 Repeat Audio is niet aansprakelijk voor betalingsachterstanden door storneringen of weigering van bank van abonnementhouder. In je account zie je welke betalingen openstaan, deze dien je op de juiste manier onder vermelding van jou subscription-id over te maken naar Repeat Audio.

4.1 Je mag de koptelefoon altijd binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen. Dit kun je doen door de koptelefoon in de ontvangen verpakking te zenden naar Repeat Audio, Gouvernestraat 7C, 3014PH te Rotterdam

4.2 Als wij het product hebben ontvangen en deze is onbeschadigd, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.

4.3 De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening.

4.4 Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je de koptelefoon wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

4.5 Bij (tussentijdse) beëindiging van het abonnement dien jij de koptelefoon te retourneren in de doos die je ontving bij levering, of in een eigen doos. Deze dien je te verzenden naar Repeat Audio, Gouvernestraat 7C, 3014PH te Rotterdam

4.6 Bij (tussentijdse) beëindiging van het abonnement wordt de koptelefoon binnen 30 dagen ingeleverd bij Repeat Audio. Wanneer er onderdelen ontbreken worden deze in rekening gebracht bij jou.

Indien de koptelefoon niet binnen de termijn van 30 dagen na beëindiging van het contract of na een abonnement switch bij Repeat Audio is ingeleverd, behoudt Repeat Audio het recht om een boete in rekening te brengen. Deze boete is afhankelijk van je type abonnement zie tabel 3. Ook kan Repeat Audio aangifte tegen jou doen, wegens diefstal van de koptelefoon.

Tabel 1

 • BIRD/BIRD*R     €120
 • DAY                      €120
 • BOSS                    €180
 • PRINCE                €240

De koptelefoon dient compleet te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval is heeft Repeat Audio recht het missende onderdeel in rekening te brengen bij de klant. In tabel 4 staan de prijzen voor de onderdelen weergeven die in rekening worden gebracht, als ze niet ingeleverd worden.

Tabel 2

 • USB-C kabel                       €12,50
 • mini-jack audiokabel         €12,50

 

6.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een initiële periode als opgenomen in het abonnementscontract. Na het verstrijken van de periode wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Repeat Audio heeft het recht het abonnement direct te beëindigen indien jij:

 • één of meerdere bepalingen van het abonnement niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • uitstel van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 • overlijdt;
 • onder curatele bent of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over jouw vermogen verliest;
 •  

6.2 Je kunt op elk moment je abonnement opzeggen door de koptelefoon via het retourformulier terug te sturen. Houd er rekening mee dat Repeat Audio eventueel openstaand tegoed niet terugstort. Dus stel dat je na 3 maanden jouw koptelefoon met jaarlijks abonnement terugstuurt, is dat misschien zonde.

Mogen we je een paar vragen stellen?

ontvang een gratis bodyguard bij jouw koptelefoon

Mogen we je kort een paar vragen stellen? Vul hieronder jouw gegevens in en ontvang als dank een voucher voor een gratis Bodyguard ter waarde van €25.

Ontvang 10% korting

Mogen we je kort een paar vragen stellen? Vul hieronder jouw gegevens in en ontvang als dank een voucher voor 10% korting op alle modellen! *Korting is niet toepasbaar op collabs of accessoires.